اهداف او فعالیتونه

 

اهداف او فعالیتونه:

- د هیواد د لاسی صنایعو رشد او انکشاف او د تولیداتو معیاری کول په کمی او کیفی لحاظ.

- د بهرنی اسعارو د ترلاسه کولو په خاطر د لاسی صنایعو د صادراتو حجم زیاتول.

- د لاسی صنایعو د مولدین او عامه خلکو د ارتیا تهیه کول له داخل او بهر سخه.

- د داخلی او بهرنی مارکیتونو پراختیا کول.

- د لاسی صنایع د مولدینو سره نژدی اریکی او هغوی سره همکاری کول.

- د بازار د قیمتونو مطالعه کول او د مستهلک د ذوق په اړه معلومات اخیستل.

- د لاسي صنایعو د بازاریابی خدمتونه ترسره کول په داخل او بهر کي.

- د افغانستان د لاسۍ صنایعو اشتهاری او تبلیغی اوراقو برابرول.