قالین

 

قالین دست‌بافت افغانستان، از نخ های پیچ و تاب داده شده پشم های رنگه و یا پشم های ابریشمی افغانستان، بافته می شود. قالین دست‌بافت افغانستان، صد در صد به‌صورت سنتی و ذریعه دست با دیزاین‌ها و رنگ‌های متفاوت از سوی قالین بافان که عموما از تسهیلات کمتری برخوردار استند، بافته می‌شود. صنعت قالین بافی در افغانستان، از تاریخ کهن برخوردار است و درسال های اخیر عمده ترین بخش سکتور صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد.

قالین به‌ صورت عموم در مناطق شمال افغانستان، به‌صورت سنتی بیشتر به شکل چوب رنگ بافته می‌شود. کابل، یکی از مراکز جدید و تازه تولید قالین در افغانستان می‌باشد.