فعالیت ها

 

اهداف و فعالیتهای شرکت:

- رشد و ارتقاء صنایع دستی کشور با در نظر داشت معیاری ساختن تولیدات از لحاظ کمی و کیفی

- تزئید حجم صادرات صنایع دستی کشور بخارج بمنظور کسب اسعار خارجی.

- تهیه و تورید مواد مورد ضرورت مولدین صنایع دستی و ضرورت عامه از داخل و خارج کشور

- گسترش مارکیتهای داخلی و خارجی.

- تآمین و توسعه روابط نزدیک با مولدین صنایع دستی و همکاری با ایشان.

- مطالعه و کسب معلومات در رابطه به وضع مارکیت از لحاظ قیمت کالاها و ذوق مستهلک

- انجام خدمات بازاریابی برای صنایع دستی و اشتراک در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

- تهیه اوراق اشتهاری تبلیغی درباره صنایع دستی افغانستان.